ثبت نام در بانک داوری هنر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ثبت نام در بانک داوری هنر

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/319529/470 مورخ 95/10/15 با موضوع تشکیل بانک داوری مسابقات هنری حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است فرم پیوست توسط هنر آموزان متقاضی ثبت نام تکمیل وتا تاریخ 95/10/15 به اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه استان ارسال گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامه بانک داوری هنرموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۱۸ ] [ ٧:٥٦ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ثبت نام المپیاد دانش آموزی نانو

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ثبت نام المپیاد دانش آموزی نانو

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/319134/470 مورخ 95/9/15 با موضوع ثبت نام المپیاد دانش آموزی نانو حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است زمینه ثبت نام دانش آموزان  فراهم گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۱۸ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه آموزشی ناظران جشنواره نوجوان خوارزمی

به: کارشناس مسئول محترم  متوسطه دوره اول

موضوع: کارگاه آموزشی ناظران جشنواره نوجوان خوارزمی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًبخشنامه کارگاه آموزشی وناظران تخصصی جشنواره نوجوان خوارزمی دوره اول زبان متوسطه دوره دوم راحضورتان ارسال می گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۱٦ ] [ ٧:۳٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مسابقه کشوری داستان کوتاه تابش

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: مسابقه کشوری داستان کوتاه تابش

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً  بخشنامه 1700/318427/470 مورخ 95/09/09 باموضوع فراخوان کشوری مسابقه داستان کوتاه تابش حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است به نحومطلوب به اطلاع همکاران ودانش آموزان رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامه کشوری فراخوانموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۱۳ ] [ ۸:٢٤ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جشنواره دست سازه ها ،فعالیت عملی ودست ورزی ها

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: جشنواره دست سازه ها ،فعالیت عملی ودست ورزی ها

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/318262/470 مورخ 95/09/07 با موضوع شیوه نامه جشنواره دست سازه ها ،فعالیت های عملی ودست ورزی ها ی که توسط گروه درسی ریاضی متوسطه اول تدوین شده ، ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/٩ ] [ ۸:٢٢ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید علمی

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: بازدید علمی

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه ی شماره ی1700/317683/470 مورخ 95/9/1اداره کل متبوع  باموضوع بازدید علمی دانش آموزان از خانه های فیزیک ، ریاضیات ،زیست شناسی، آمار ومرکز نجوم ارسال می گردد. مقتضی است زمینه حضور دانش آموزان علاقه مند فراهم گردد. 

قابل ذکراست رعایت مقررات اردویی در اعزام دانش آموزان الزامی است.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامه بازدید علمیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٩/۳ ] [ ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مشخصات گروه های آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: مشخصات گروه های آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/316153/470 مورخ 95/08/18  باموضوع مشخصات گروه های آموزشی فنی وحرفه ای وکار ودانش استان ،حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است اطلاعیه مزبور جهت رویت همکاران در تابلو اعلانات واحد آموزشی نصب گردد.

خانم مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/۸/٢٠ ] [ ٦:٥٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال فایل اکسل رتبه های اول فراخوان های متوسطه اول

به: کارشناس محترم امور بانوان و جوانان

موضوع: ارسال فایل اکسل رتبه های اول فراخوان های متوسطه اول

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً پیرو بخشنامه 1700/300208/470 مورخ 95/3/31 به پیوست فایل اکسل اسامی همکارانی که حائز رتبه اول استانی در فراخوان های آموزشی (متوسطه اول ) شده اند حضورتان ارسال می گردد. مستدعی است اقدامات لازم را به عمل آورید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فایل در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٤/٢ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال فایل اکسل رتبه های اول فراخوان های متوسطه دوم

به: کارشناس محترم امور بانوان و جوانان

موضوع: ارسال فایل اکسل رتبه های اول فراخوان های متوسطه دوم

سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً پیرو بخشنامه 1700/299559/470 مورخ 95/3/26 به پیوست فایل اکسل اسامی همکارانی که حائز رتبه اول استانی در فراخوان های آموزشی (متوسطه دوم ) شده اند حضورتان ارسال می گردد. مستدعی است اقدامات لازم را به عمل آورید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن فایل در ادامه مطالبموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٤/٢ ] [ ٩:۳۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

همایش غیر حضوری درس کارو فناوری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: همایش غیر حضوری درس کارو فناوری

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/294952/470 مورخ 95/02/06 با موضوع همایش غیر حضوری درس کارو فناوری حضورتان ار سال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامهموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/٢/۸ ] [ ٧:٤٥ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جشنواره ملاصدرا

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: جشنواره ملاصدرا

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه 1700/293844/470 مورخ 95/1/25 با موضوع شیوه نامه جشنواره کیفیت بخشی به رشته علوم انسانی ارسال می گردد. مقتضی است به نحو مطلوب به اطلاع همکاران ودانش آموزان رسانده شود.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن بخشنامه

دستورالعملموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٥/۱/۳٠ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جشنواره راهبردی یاددهی /یادگیری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: جشنواره راهبردی یاددهی /یادگیری

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه  به شماره 1700/286746/470 مورخ 94/11/8 با موضوع جشنواره راهبردی یاد دهی /یادگیری موقعیت محور حضورتان ارسال می  گردد.  مقتضی است تا تاریخ94/11/13 اسامی شرکت کنندگان را ارسال نمایید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 

متن بخشنامه
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ ] [ ٥:۱٠ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

اولین دوره المپیاد علمی سلول های بنیادی وپزشکی باز ساختی کشور

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: اولین دوره المپیاد علمی سلول های بنیادی وپزشکی باز ساختی کشور

سلام علیکم؛

باحمدالهی و صلوات برمحمّدوآل محمّد(ص)،احتراماًبه پیوست بخشنامه شماره ی1700/285666/104 مورخ 94/10/29 با موضوع المپیاد علمی سلول های بینادی وپزشکی باز ساختنی کشور حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است با توجه به ضیق وقت نسبت به ثبت نام دانش آموزان علاقه مند اقدام گردد.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 

پیوست
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/۱۱/٢ ] [ ٦:۱۸ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

کارگاه آموزشی خانه آمار

به: مدیر محترم آموزشگاه
موضوع: کارگاه آموزشی خانه آمار

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً بخشنامه ی  شماره ی 1700/285007/470 مورخ 94/10/22  اداره کل متبوع با موضوع کارگاه آمار ومدل سازی به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

متن پیوستموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۳ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال اسامی شرکت کننده درجشنواره الگوی تدریس برتر

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: ارسال اسامی شرکت کننده درجشنواره الگوی تدریس برتر

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماًپیروبخشنامه 1700/276588/470 مورخ 1394/8/13 با موضوع جشنواره الگوی تدریس برتردوره متوسطه نظری اسامی همکارانی که درچهاربخش نامبرده شرکت کرده اند را تاروز دوشنبه 94/10/28 به کارشناسی تکنولوژی ارسال نمائید . لازم به ذکراست هرهمکارمشخص شودکه درچه بخشی شرکت کرده است .
بخش علمی : الف - تدوین تجارب تدریس 
                           ب-ارائه مقاله علمی مرتبط با تدریس
 بخش عملی : الف - غیرحضوری ( مجازی )
                           ب - حضوری
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ] [ ٦:٤٩ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

مسابقه تیمی خانه ریاضیات اصفهان

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: مسابقه تیمی خانه ریاضیات اصفهان

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه ی شماره 1700/282714/470 مورخ 94/10/2 اطلاعیه خانه ریاضیات اصفهان به منظور اطلاع دبیران ریاضی متوسطه اول ودوم ودانش آموزان  علاقه مند ارسال می گردد.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
برای اطلاع از متن روی کلمه بخشنامه کلیک کنید.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/۱٠/٥ ] [ ٦:۳۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

گزارش ومستندات مسابقات آزمایشگاهی

به: مدیر محترم آموزشگاه متوسطه دوم 
موضوع: گزارش ومستندات مسابقات آزمایشگاهی
سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست بخشنامه ی  شماره ی 1700/163682/470 -94/8/28 اداره کل متبوع مقتضی است گزارش ومستندات آزمایشگاهی را حداکثر تا روز یکشنبه  94/9/8 به گروههای درسی ارسال فرمایید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/٩/٤ ] [ ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری

به: مدیر محترم آموزشگاه

موضوع: جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری

 سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه دریافتی از اداره کل متبوع با شماره ۱۷۰۰/۲۷۶۵۸۸/۴۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳با موضوع  "جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره متوسطه نظری"  به همراه دستورالعمل وزارتی جشنواره حضورتان ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به اطلاع کلیه همکاران ذینفع رسانده شود.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
متن بخشنامه درادامه مطالب

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۸:٥۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

فراخوان مسابقات گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه ای)

به: کارشناس مسئول محترم فنی وحرفه ای و کاردانش

موضوع: فراخوان مسابقات گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه ای)

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً به پیوست بخشنامه دریافتی ازاداره کل متبوع با شماره ۱۷۰۰/۲۷۷۱۹۲/۴۷مورخ 1394/08/17 با موضوع "فراخوان مسابقات گروه های آموزشی متوسطه دوم (فنی و حرفه ای)" حضورتان ارسال می گردد مستدعی است اقدامات لازم را ایفاد فرمایید.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال برنامه هفتگی مدارس

به: کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول ودوم

موضوع:برنامه هفتگی مدارس

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراما  مستدعی است برنامه هفتگی مدارس را برای گروههای درسی ارسال فرمایید.
 
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/٢٩ ] [ ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

بازدید از آموزش و پرورش منطقه زرین شهر

به: مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه 4 و معاونت محترم آموزش متوسطه

موضوع:بازدید از آموزش و پرورش منطقه زرین شهر

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)،احتراماً ضمن تشکر به اطلاع می رساند در راستای ارتقای سطح علمی و کسب تجارت آموزش همراه با تقویت و ایجاد انگیزه در مسائل آموزش و پرورشی در نظر است که در تاریخ 94/09/02 بازدید علمی- آموزشی از اداره ی آموزش و پرورش منطقه زرین شهر و مدارس تابعه جهت سرگروه های آموزشی و همکاران گروه مشاوره ناحیه4 صورت پذیرد. لذا مستدعی است جهت تسهیلات و هماهنگی بیشتر در این زمینه دستورات لازم را مبذول فرمایید. 
لازم به ذکر است در این ارتباط هماهنگی های لازم با کارشناسی مشاوره آن منطقه صورت گرفته است.
مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژی
 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ایاب وذهاب بازدید از مدارس

به: معاون آموزش متوسطه

موضوع: ایاب وذهاب بازدید از مدارس

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراما مستدعی است اقدام لازم برای ایاب و ذهاب بازدید سرگروه ها از مدارس را طبق جدول پیوست مبذول فرمایید.از بذل توجه شما کمال تشکر را داریم.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/۱٥ ] [ ٩:۱۸ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

ارسال نتایج امتحانات نهایی خرداد و شهریور ماه94-93

به: کارشناس مسئول محترم امتحانات

موضوع: ارسال نتایج امتحانات نهایی خرداد و شهریور ماه94-93 و 93-92

 سلام علیکم؛

با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً ضمن تشکر مستدعی است نتایج امتحانات نهایی خرداد و شهریور ماه94-93 و 93-92 و درصد قبولی مربوط به هر دبیر به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ارسال فرمایید.

مهناز صباغ هرندی-کارشناس تکنولوژیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/۸ ] [ ٩:٠٢ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]

برگزاری کلاس تفسیر و شرح گلستان

سلام علیکم؛
با حمد الهی و صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص)، احتراماً به اطلاع می رساند کلاس های تفسیر یکی از سوره های قرآن کریم با ذکر برخی از نکات ادبی آن و شرح گلستان استاد سخن، سعدی شیرازی مانند سال گذشته در محل گروه های آموزشی متوسطه با همکاری آقای سید حسن موسوی برگزار می گردد .مقتضی است همکاران در صورت تمایل  شرکت در کلاس های مزبور آمادگی خود را حداکثر تا روزدوشنبه  94/07/20 به کارشناسی تکنولوژی وگروههای متوسطه اعلام نمایند.
تذکر:
 1- در هر جلسه تفسیر در آغاز یک حدیث نبوی یا غیر نبوی با متن عربی و ترجمه فارسی و ذکر سند مطرح می شود. 2- روز و ساعت کلاس ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: بخشنامه ها
[ ۱۳٩٤/٧/۸ ] [ ٧:٠٧ ‎ب.ظ ] [ کارشناسی گروهها ]